Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Neda Milošević – logoped


Docent Visoke škole socijalnog rada

Šef Katedre za logopediju

Osnivač ustanove Logomedica

Rukovodilac odeljenja Logomedica – Vračar

Autor Programa:  Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja PREVENCIJA DISLEKSIJE

Profesionalna karijera


 • 2019 – do danas osnivač ustanove Logomedica instrumenti doo
 • 2018 – do danas šef katedre za logopediju
 • 2017 – do danas docent Visoke škole socijalnog rada u Beogradu, 
 • 2014 – do danas direktor Centara za patologiju govora – Logomedica – odeljenje Vračar
 • Od 2010-2013.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – radno iskustvo stiče u Sektoru za inovacije, razvoj i organizaciju logopedske službe
 • Od 2010 – do danas angažovana u privatnim školskim i predškolskim ustanova u Beogradu kao stručni saradnik – logoped.
 • Od 2009-2010.god. Zavod za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu – pripravnički staž sa položenim stručnim ispitom u Ministarstvu zdravlja

Obrazovanje


 • Doktorsku disertaciju iz oblasti razvoja fonoloških sposobnosti kod dece sa specifičnim jezičkim poremećajima i prevenciji disleksije odbranila je u septembru 2017.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Komparativna analiza fonoloških sposobnosti dece sa specifičnim jezičkim poremećajem i dece tipičnog jezičkog razvoja)
 • Master rad iz oblasti specifičnih poremećaja jezika odbranila je u junu 2010.godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu (tema: Govorno-jezički poremećaji kod dece sa nespecifičnim elektroencefalografskim aktivnostima)
 • Osnovne studije logopedije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Univerziteta u Beogradu završila je u februaru 2009.godine

Edukacije i dodatna usavršavanja


  • Završila je profesionalnu edukaciju na HARVARD GRADUATE SCHOOL of EDUCATION – Razvojni pristup jačanja jezičkih sposobnosti i sposobnosti čitanja, Kembridž (SAD) (oktobar 2020)
  • Završila je sertifikovan program: Podrška dece sa teškoćama čitanja i pisanja – UNIVERSITY OF LONDON, UCL Institute of Education and Dyslexia and Literacy International (jul 2020) 
  • Završila je sertifikovan program: Neurolingvistika – Saint Petersburg State University, Rusija (avgust 2020)
  • Od 2014.godine licencirani je edukator i ekskluzivni zastupnik za područje Republike Srbije od strane Tara Centra (R.Hrvatska) za primenu:
  • 1. Digitalnog signalnog procesiranja zvuka u rehabilitaciji govora, glasa i sluha – tehnologije u logopediji „Digitalni logopedski set“,
  • 2. primena testa za poremećaj slušnog procesiranja – PSP – 1 test,
  • 3. program „Učimo slušati” 
  • 4. „Slušni integracioni trening“ .
  • od 2014.godine edukator/instruktor za primenu mehaničkih logopedskih instrumenata: logopedske sonde i logofon. 
  • Licencirana za primenu standardizovanih logopedskih instrumenata u inostranstvu
  • od 2020.godine autor je Kratkog programa „Podsticanje razvoja predveština čitanja i pisanja – Prevencija disleksije“ namenjen logopedima, vaspitačima i učiteljima 
  • Autor PoPrograma – Poseban pripremni obrazovni program za decu sa jezičkim smetnjama i poremećajima
  • Autor je knjige „Fonološka sposobnost i fonološki poremećaji
  • Autor je Priručnika za upotrebu logopedskih instrumenata
  • Objavila je preko 50 naučnih i stručnih radova. 
  • Pohađala je veći broj sertifikovanih edukativnih seminara
  • učestvovala i organizovala skupove u našoj zemlji i inostranstvu
  • predavač na osnovnim akademskim studijama Visoke škole socijalnog rada na predmetima: Fonetika u funkciji logopedije, Psihoakustika, Artikulaciono-fonološki poremećaji, Tretman govorno-jezičkih poremećaja
  • predavač na master studijama na Visokoj školi socijalnog rada na predmetima: Logopedski dijagnostika i Savremene tehnologije u logopediji

Ostalo


 • Osnivač Srpske logopedske asocijacije i predsednica predsedništva SLA
 • Dobitnik priznanja Udruženja logopeda Srbije 2014. godine “Zlatna plaketa za izuzetan doprinos logopedskoj delatnosti”.
 • Dobitnica priznanja “Vitez tolernacije” za nesebičan doprinos promociji vrednosti tolerancije i dobra dela prema socijalno ranjivim pojedincima i grupama za 2021. godinu.
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2014. do 2017.godine.
 • Član Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbije od 2012-2014.godine.
 • Sekretar Udruženja logopeda Srbije od 2010. do 2014. godine.
 • ________________________________________________________________________________________________
 • Predsednik Organizacionog odbora Prvog simpozijuma logopeda Srbije 12-13. maj 2012. Divčibare.
 • Predsednik Organizacionog odbora Kongresa logopeda Srbije „Instrumenti i merenja u logopediji“, 17-19. maja 2013. Divčibare.
 • Član Organizacionog odbora II Kongresa logopeda Srbije „Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba“, 15-17. maj 2015. Beograd
 • Član Organizacionog odbora Naučno-stručne Konferencije logopeda Srbije „Poremećaji fluentnosti“, 27-28. maj 2016. Beograd
 • Član naučnog i programskog odbora međunarodnog skupa “Socijalna politika na raskršću vekova” 2018. godine, Beograd
 • Član naučnog i organizacionog odbora međunarodnog skupa “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – ALOS19” Između tradicije i tranzicije, 28-29. novembar 2019. godine, Beograd
 • Predsednica organizacionog odbora međunarodne Konferencije ALOPS21 “Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji, psihologiji i socijalnom radu” – Nova realnost: kontinuitet i promene, 25-26. novembar 2021.godine, Beograd

 • U ustanovi Logomedica primenjuje metodologiju bio-psiho-socijalnog, lingvističkog i bihejvioralnog pristupa u dijagnostici, terapiji i savetovanju roditelja dece i odraslih sa sledećim poremećajima i smetnjama:
  • rana intervencija od 10.meseci do 3.godine života
  • dijagnostika i tretman specifičnog poremećaja jezika (razvojna disfazija)
  • dijagnostika i tretman razvojnih poremećaja
  • dijagnostika i tretman poremećaja fluentnosti
  • prevencija disleksije i disgrafije
  • dijagnostika i tretman disleksije i disgrafije
  • korekcija izgovora glasova kod dece i odraslih
  • formiranje individualnih programa rada u okviru ustanove Logomedica.
  • sporovodi obuke za primenu Digitalnog logopedskog seta, logopedskih sondi i drugih logopedskih instrumenata

Poznavanje stranih jezika:

engleski


zakazivanje: 065 225 2220


 neda@logomedica.rs


 


        

Ostavite komentar