Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Logoped

 

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (IALP), a logopedija je struka u razvoju na liniji primijenjene i čiste nauke.

________________________________________________________________________________________________________________

PREVENTIVNI LOGOPEDSKI PREGLED

Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od pacijenata ili roditelja i pregleda procenjuju i identifikuju faktori rizika za pojavu govorno-jezičkih smetnji i poremećaja.Definisanje preventivnih mera i postupaka intervencije za otklanjanje i ublažavanje faktora rizika.

PRVI PREGLED LOGOPEDA

Postupak specijalizovanog pregleda kojim se na osnovu anamnestičkih, kliničkih, testovnih i drugih nalaza postavlja logopedska dijagnoza i daje uputstvo za dalji rad.

Sadržaj logopedskog pregleda: Logopedska anamneza, uvid u postojeću specijalističku dokumentaciju, ispitivanje strukture, pokretljivosti i funkacije artikulatora, ispitivanje predintencijske i intencijske komunikacije, ispitivanje sposobnosti socijalnog referenciranja, procena upotrebe gesta, pažnje i igre, ispitivanje imitativnih facijalnih i manipulativnih sposobnosti, vremensko ispitivanje slušnih, vidnih i taktilnih obrada informacija, ispitivanje prelingvističke i lingvističke komunikacije, ispitivanje situacionog i jezičkog razumevanja, procena žvakanja i gutanja, procena pozicioniranja tela pri hranjenju i obavljanju aktivnosti, ispitivanje fonacijskog i govornog disanja, procena glasa i rezonancije, procena potrebe za augmentativnom komunikacijom, ispitivanje grafomotornih i manipulativnih sposobnosti, procena pozicioniranja tela pri izvođenju grafomotornih sposobnosti, primena specifičnih testova u cilju diferencijalne dijagnostike, dijagnostička obrada kod bilingvalnih osoba, ispitivanje drugih kognitivnih funkcija u cilju utvrđivanja govorno-jezičkog statusa i socijalne kognicije, primena kompjuterskih programa u analizi glasa; analiza, interpretacija i integracija rezultata, pisanje nalaza i mišljenja.

LOGOPEDSKI TRETMAN

Logopedski teretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti. Strukturu logopedskog tretmana čine: organizacija, plan, program, tehnologija i tehnika logopedske delatnosti. Dužina logopedskog tretmana na ranom uzrastu je do 45 minuta, kod odraslih do 1h.

LOGOPEDSKI TRETMAN  PRIMENJUJE SE U SVIM ŽIVOTNIM DOBIMA:

*Deci pomaže u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja

*Adolescentima pomaže u otklanjanju održivih razvojnih smetnji i poremećaja i prevazilaženju novonastalih poremećaja

*Odraslim i starim osobama koristi za ublažavanje i otklanjanje govorno-jezičkih poremećaja, ali i za očuvanje i unapređenje komunikativnih sposobnosti.

KONTROLNI PREGLED LOGOPEDA

Postupak specijalizovanog kontrolnog pregleda kojim se proverava govorno-jezički status i ocenjuje efekat i opravdanost primenjene terapijske procedure.