Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Doc. dr Milosav Adamović – somatoped – reedukator psihomotorike

Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu

Profesionalna karijera

 • 2019 – danas Docent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima (defektologija).
 • 2018 – 2022 konsultant u kabinetu “Stošljević” u oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije
 • 2012 – 2018 Asistent na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima (defektologija).
 • 2010 – 2011 Saradnik u nastavi na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu, oblast specijalne edukacije i rehabilitacije osoba sa motoričkim poremećajima (defektologija).
 • 2009 – 2010. godine obavio je obavezan pripravnički staž u Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju „Prof. dr Cvetko Brajović“, u Beogradu, u toku kojeg se osposobio za  rad po metodi “Otvoreng sistema stimulacije humanog razvoja”.

Obrazovanje

 • 2018. godine na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu, odbranio doktorsku disertaciju na temu Procena ravnoteže i rizika od pada kod starih osoba.
 • 2010. godine izjednačava diplomu osnovnih studija sa master diplomom odbranivši završni rad na temu Uticaj levorukosti na blage i umerne razvojne smetnje i stiče stručno zvanje – diplomirani defektolog – master.
 • 2007. godine diplomirao na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerzitet u Beogradu i stekao zvanje diplomirani defektolog-rehabilitator somatoped.

Članstvo u profesionalnim udruženjima

 • Član Društva defektologa Srbije
 • Član asocijacije za kognitivnu neurorehabilitaciju
 • Član Evropskog centra za društveno-humanistička istraživanja

Projekti

 • Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama Vračar. Naziv projekta – Psihosocijalna podrška osobama sa intelektualnom ometenošću i njihovim porodicama. Saradnik na projektu. Vreme trajanja- 26.04-26.12. 21.
 • Resurni centar za specijalnu edukaciju. Naziv projekta – Preventivno-korektivni rad za osobe sa smetnjama u motornom i kognitivnom funkcionisanju. Saradnik na projektu. Vreme trajanja – 26.04-26.12.2021. 

Oblast rada

Doc. dr Milosav Adamović u Logomedici sprovodi individualno motorno-kognitivne-bihejvioralne tretmane sa decom u okviru kojih vrši vežbe za razvoj:

 • finih motornih sposobnosti (vizuomotorna kontrola, manipulativna spretnost ruku, hvat, diferenciranost motorike prstiju)
 • grubih motornih sposobnosti (statička i dinamička ravnoteža, kordinacija pokreta)
 • grafomotornih sposobnosti
 • doživljaja telesne celovitosti (poznavanje delova tela, uočavanje i stabilizacija lateralizovanosti), kao i diferencijaciju šeme tela u gestualnom prostoru
 • perceptivnih sposobnosti (auditivne, vizuelne, taktilna i kinestetska percepcija)
 • orjentacije u prostoru
 • pamćenja, mišljenja i pažnje
 • motorike u funkciji samoposluživanja, samozbrinjavanja i rada na bogaćenju fonda znanja u skladu sa uzrastom
 • relaksacija
 • savetodavno-edukativni rad sa roditeljima

Tretman se bazira na nekoliko važnih principa koji uključuju:

–     princip individualizacije – jer je nemoguće uspešno primeniti jedne te iste načine tretmana na svu decu, niti se mogu postaviti neka čvrsta pravila za optimalne rezultate, pa se zato mora voditi računa o individualnim razlikama, iako je klinički psihomotorno oštećenje isto.

–     princip “mentalnog” i “motornog” uzrasta – što znači da se u toku praktičnog rada mora da vodi računa o dostignutim psihomotornim sposobnostima deteta u odnosu na hronološku dob.

–    da bi se ovaj drugi princip primenio korektno neophodno je tretman vršiti u “zoni narednog razvitka”, tj. u onom periodu kada se data funkcija nalazi u formiranju, a ovakav pristup podrazumeva da stimulaciju određenih funkcija vršimo pre pojave same funkcije.

–   roditelji obavezno prisustvuju svakom tretmanu svog deteta, a dobijene vežbe i tehnike tretmana sprovode kod kuće i tako aktivno učestvuju u edukaciji i rehabilitaciji svoga deteta.

Reprezentativne reference

Autor je i koautor više od 70 naučnih radova iz oblasti specijalne edukacije i rehabilitacije, kao i član programskih i organizacionih odbora domaćih i međunarodnih naučnih konferencija.

 1. Adamović, M., Bar, Z., Todorović, V. (2021). Validnost, pouzdanost i faktorska analiza srpske verzije Koganove skale stavova prema starijim osobama. Sociološki pregled, 55(4), 1569-1589, doi 10.5937/socpreg55-32548
 2. Nedović, N., Adamović, M., Sretenović, I. (2019). Quantitative analysis of the result obtained by the functional testing with the sway balance application in relation to norms for appropriate gender and age. Facta Universitas Series: Physical Education and Sport, 17(1), 79-87, doi.org/10.22190/FUPES190315010N.
 3. Adamović, M., Nikić, R., Stošljević, M., Pacić, S. (2015). The ability to maintain balance in children with autism and children from typical population. Acta Kinesiologica, 9(1), 54-60. ISSN -1840-2976
 4. Stošljević, M, Adamović, M. (2013). Dermatoglyphic characteristics of digito-palmar complex in autistic boys in Serbia. Vojnosanitetski Pregled. 70(4), 386-390, DOI: 10.2298/VSP1304386S.
 5. Стошљевић, М., Одовић, Г., Адамовић, М. (2012). Интегрално лечење деце са дислексијом – 40 година искуства [Integral treatment of children with dyslexia – 40 years of experience]. Српски архив за целокупно лекарство, 140(9-10), 625-629, doi:10.2298/SARH1210625S.