Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

dr sci. Vesna Borota


Profesionalna karijera: radno mesto stručni saradnik – logoped
 • Od 1988.god- do danas. Zavodu za psihofiziološke poremećaje i govornu patologiju “Prof.dr Cvetko Brajović” u Beogradu
 • Od 1986-1988.godine Institut za eksperimentalnu fonetiku i patologiju govora u Beogradu

Obrazovanje:
 • Doktorsku disertaciju iz oblasti razvoja sintksičkih konstrukcija odbranila u novembru 2004.godine na Defektološkom fakultetu u Beogradu
 • Magistarsku tezu iz oblasti bihejvioralne analize ponašanja odbranila u novembru 1987.godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu
 • Osnovne studije logopedije na Defektološkom fakultetu u Beogradu završila je u januaru 1983.godine

Ostalo:
 • Predsednica Upravnog odbora Udruženja logopeda Srbijw od 2008.godine do 2014.godine
 • Organizuje i sprovodi edukativne kurseve iz oblasti rane intervencije, akreditovane od strane Zdravstvenog saveta
 • Po pozivu učestvuje sa temama iz oblasti prevencije, dijagnostike i terapije govorno-jezičkih poremećaja
 • U ustanovi Logomedica primenjuje metodologiju bio-psiho-socijalnog, lingvističkog i bihejvioralnog pristupa u dijagnostici, terapiji, suportativnoj psihoterapiji i savetovanju roditelja dece sa sledećim razvojnim poremećajima i smetnjama:
  • mucanje na uzrastu od  2-10.god.
  • eksplozivni govor sa prekidima na uzrastu od  2-10.god.
  • specifični poremećaj izgovora glasova na uzrastu od 4-10.god.
  • specifični poremećaj usporenog jezičkog razvoja na uzrastu od 3-7.god.
  • specifični poremećaj čitanja na uzrastu od 8-12.god.
  • specifični poremećaj pisanja na uzrastu od 8-12.god.
  • rana intervencija od 3.meseca do 3.godine života
 
 • Rukovodeći se doktrinom holističkog bio-psiho-socijalnog, lingvističkog i bihejvioralnog pristupa, značajno ubrala efekte logopedskog tretmana kod dece sa poremećajima fluentnosti a primenjujući ranu intervenciju – kod dece sa poremećajima govorno jezičkog razvoja do treće godine.
 • Terapijski rad sprovodi kroz personalizovan individualni i grupni terapijski pristup