Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Logoped

Logoped je nezavisan stručnjak čije se centralne aktivnosti ostvaruju na području prevencije, procene i intervencije u slučajevima poremećaja humane komunikacije, njihovog tretmana i naučnog istraživanja (IALP). 

Logopedija je samostalna interdisciplinarna naučna disciplina koja se nalazi na raskrsnici medicinske, lingvističke, psihološke i obrazovne nauke sa fokusom usmerenim na etiologiju, procenu (uključujući skrining, identifikaciju, evaluaciju i dijagnozu) i intervenciju (uključujući promociju, prevenciju, savetovanje, lečenje, konsultacije, menadžment, rehabilitaciju i obrazovanje) celokupne ljudske komunikacije kao i poremećaja gutanja.

Logoped sprovodi dijagnostiku i tretman u sledećim oblastima:

poremećaj artikulacije

poremećaj govora

poremećaj glasa

poremećaj jezika

poremećaj pisanog jezika (disleksija, disortografija, disgrafija)

poremećaji koji utiču na matematičko i logično razumevanje

rane intervencije i terapije za različite vrste invalidnosti kod dece

govorne i jezičke terapije za osobe sa oštećenim sluhom

afaziološke terapije i terapije za druge poremećaje govora i jezika neurološkog poreka

terapije hranjenja i gutanja

terapija za poremećaje koji pogađaju Eustahijevu tubu

Logopedi su uključeni u preventivni rad (obučavanje i informisanje zdravstvenih radnika i unapređenje zdravlja) i u skrining (rani skrining poremećaja jezika kod dece). 

  • Svojim radom, logopedi pomažu ljudima da se vrate u obrazovni, profesionalni, društveni i kulturni život. Takođe obuhvataju i oblast poremećaja koji se javljaju u odrasloj populaciji i u oblasti  pismenosti (kroz svoja specifična područja ekspertize).
  • Logoped sarađuje sa porodicom klijenta, medicinskim, obrazovnim, radnim ili socijalnim službama.
  • Logoped sprovodi preliminarnu procenu, ispitivanje i procenu poremećaja koji se posmatra, identifikuje što je više moguće uzroka, daje dijagnoze i prognoze; odlučuju da li je potrebna logopedska terapija.
  • Koristeći individualnu ili grupnu terapiju, logoped uz svoje kliničko iskustvo upotrebljava tehnike koje će omogućiti svim klijentima da maksimiziraju svoj verbalni ili neverbalni komunikativni potencijal.

PREVENTIVNI LOGOPEDSKI PREGLED

Postupak kojim se na osnovu anamnestičkih podataka od pacijenata ili roditelja i logopedskog pregleda,  procenjuju i identifikuju faktori rizika za pojavu govorno-jezičkih smetnji i poremećaja.

Definisanje preventivnih mera i postupaka logopedske intervencije za otklanjanje i ublažavanje faktora rizika.

PRVI PREGLED LOGOPEDA

Postupak specijalizovanog logopedskog pregleda kojim se na osnovu anamnestičkih, kliničkih, testovnih i drugih nalaza postavlja logopedska dijagnoza i daje uputstvo za dalji logopedski rad.


LOGOPEDSKI TRETMAN

Logopedski teretman je proces usmeren ka prevenciji govorno-jezičkih smetnji i poremećaju, razvitku i rehabilitaciji (povraćaj) govorno-jezičkih sposobnosti. Strukturu logopedskog tretmana čine: organizacija, plan, program, tehnologija i tehnika logopedske delatnosti. Dužina logopedskog tretmana na ranom uzrastu je do 45 minuta, kod odraslih do 1h.

KONTROLNI PREGLED LOGOPEDA

Postupak specijalizovanog kontrolnog logopedskog pregleda kojim se proverava govorno-jezički status i ocenjuje efekat i opravdanost primenjene terapijske procedure.


LOGOPEDSKI TRETMAN  PRIMENJUJE SE U SVIM ŽIVOTNIM DOBIMA

Logoped pomaže deci u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja

Logoped pomaže deci u prevazilaženju razvojnih poremećaja i smetnji tokom odrastanja i sazrevanja

Logoped u radu sa odraslim i starim osobama koristi logopedske tretmane za ublažavanje i otklanjanje govorno-jezičkih poremećaja, ali i za očuvanje i unapređenje komunikativnih sposobnosti. 

Adolescentima logoped pomaže u otklanjanju održivih razvojnih smetnji i poremećaja i prevazilaženju novonastalih poremećaja

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.