Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Program prevencije disleksije

Kako jezički deficiti u okviru disleksije odražavaju dominantno razvojne smetnje i poremećaje fonološkog razvoja koje se kod dece sa SJP (specifičnim jezičkim poremećajem – razvojnom disfazijom) mogu uočiti mnogo pre ulaska u sistem opismenjavanja u Centru Logomedika formiran je poseban Program zasnovan na naučno istraživačkom radu čiji je cilj prevencija smetnji u učenju čitanja i pisanja kod dece sa bilo kojom vrstom jezičkih smetnji.  Učenje čitanja je veoma značajno za obrazovanje shodno tome da deca koja dobro čitaju iskuse značajno i više znanja (Cunningham & Stanovich, 1997). Prema tome, veoma je važno da se razumeju procesi koji su uključeni u ranu čitačku sposobnost. Mnoga istraživanja su pokazala da razvoj sposobnosti čitanja zavisi od nekoliko važnih komponenti, a to su fonološko procesiranje, sposobnost pisanja, vokabular i gramatika (Anthony et al., 2002). Budući da se većina navedenih jezičkih sposobnosti (fonološke, gramatičke, leksičke) intenzivno razvijaju pre nego što dete počne da uči da čita i piše, uvođenje stimulativnih jezički usmerenih Programa može olakšati dalji razvoj jezičke strukture i prevenirati smetnje u čitanju i pisanju. Neki autori (Snow, Burns, & Griffin, 1998; Anthony et al., 2002) su eksplicitni u tome da se smetnje u čitanju mogu prevenirati pre polaska u školu. Polazeći od toga i imajući u vidu rezultate našeg istraživanja, smatramo da bi prventivni, jezički usmereni, programi bili od posebnog značaja za decu sa poremećajima u jezičkom razvoju. Kome je Program namenjen:
  1. deci sa kašnjenjem u govorno-jezičkom razvoju (deca sa značajnim odstupanjem u izgovoru glasova)
  2. deci sa dijagnostikovanim govorno-jezičkim poremećajima (specifični poremećaj jezika – razvojna disfazija, govorna apraxia, poremećaji u auditivnoj percepciji)
  3. deci koja imaju govorno-jezičke smetnje u sklopu osnovne dijagnoze (ADHD, mešoviti razvojni poremećaj, intelektualna ometenost, poremećaji ponašanja)
Program mogu pratiti deca uzrasta od 5. godina. decembar, 2017.godine