Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

Šta je Bihejvioralna Analiza?

 
Bihejvioralna analiza je prirodna nauka koja proučava funkcionalne realcije između ponašanja i događaja u okruženju. Zasnovana je na Skinnerovom radikalnom Bihejviorizmu koji konceptualizuje bihejvioralne relacije kroz selekcionizam kao osnovni princip. Operantna selekcija je sposobnost učenja kroz operantno uslovljavanje – operantno ponašanje je ponašanje koje ima efekat na okruženje i koje je primarno pod kontrolom posledica. Što znači da će samo ponašanje koje poruzrokuje promenu u okruženju u vidu posledice biti zadržano i ponovljeno. Organizam uči kroz posledice svojih akcija – Zakon Efekta. Osnovni cilj bihejvioralne nauke je predikcija i kontrola ponašanja. Osnovni cilj primenjene nauke ponašanja je sistematska modifikacija okruženja radi produkcije socijano značajnog poboljšanja u ponašanju.

Kako bihejvioralna analiza menja ponašanje?

Osnovni zadatak je utrvrditi funkcionalne relacije između ponašanja i događaja u okruženju. Direktnom observacijom utvrđuju se veze između ponašanja i onih događaja koji prethode ili slede ponašanje. Zatim se ponovljenjim merenjem ponašanja i grafičkim prikazivanjem dobijaju podaci koji se koriste za sistematsku manipulaciju događaja u okruženju što uzrokuje željenu promenu u ponašanju bilo da se radi o eliminaciji neželjenog ili pojavi željenog ponašanja.

Eliminacija neželjenog ponašanja

Tipičan primer iz svakodnevnice je „ružno“ ponašanje dece na koje se roditelji žale, često navodeći da „Ni kazna ne pomaže!“ u eliminaciji takvog ponašanja. Zapravo, radi se o ponašanju koje za posledicu ima roditeljsku pažnju, koja ima jači efekat od kazne koji roditelji odrede, te se kao takvo često ponavlja. Naime, kada dete uradi nešto što ne bi trebalo, roditelj obrati pažnju na to ponašanje i „kazni“ ga! A šta mi roditelji radimo ostali deo vremena kada se dete „lepo“ ponaša? Najčešće ništa! Ključ je zapravo u manipulaciji događaja u okruženju (u ovom slučaju roditeljskog ponašanja), jer kada roditelji ne obrate pažnju na ružno ponašanje, a nagrade lepo ponašanje, dešava se zaista neverovatna stvar! Dete se sve češće lepo ponaša, a ružno ponašanje postepeno nestaje iz repertoara!

Šta smo uradili? Manipulisali smo posledicama koje određeno ponašanje ima na događaje iz okruženja da bi osnažili željeno i eliminisali neželjeno ponašanje!

Slična manipulacija se dešava i prilikom učenja govora. Dete koje je u intenzivnoj fazi brbljanja produkuje različite kombinacije udvojenih slogova (ba-da, ta-da, ma-da), ali kada slučajno produkuje „ma-ma“ izazove čitavu lavinu pozitivnog potkrepljenja, odnosno, izazove promenu događaja u okruženju kao posledicu, što za rezulat ima češću produkciju te kombinacije slogova od ostalih. Tako se ponavljaju samo one kombinacije koje imaju neko značenje – odnosno  koje su izazvale promenu u okruženju, dok one koje nisu isčezavaju.

Efikasan metod u tretmanu autizma

ABA na sistematičan i precizan način identifikuje i menja događaje u okruženju sa ciljem dobijanja željenog ili eliminisanja neželjenog ponašanja. Najuspešniji i najrasprostranjeniji je pristup u tretmanu dece sa autizmom u Americi. Sistematskom manipulacijom događaja u okruženju eholalična produkcija može postati funkcionalan govor, lepršanje rukama se može modifikovati u gest sa pozdravnom porukom, a izostanak socijalne interakcije zameniti stupanjem u komunikativnu akciju u cilju zadovoljenja potreba.
Copyright by B. Drobnjak
Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.