Mobilni telefoni: (+381) 65 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: 011 411 4337
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Poremećaj slušnog procesiranja

 

ŠTA JE POREMEĆAJ SLUŠNOG PROCESIRANJA?


Poremećaj slušnog procesiranja – PSP (eng. Auditory Processing Disorder (APD) or Central Auditory Processing Disorder) podrazumeva specifične smetnje u percepciji govornih glasova koje duboko utiču na sam proces razumevanja, kod dece i odraslih urednog sluha. U Međunarodnoj klasifikacije bolesti ICD 10 imaju šifru H93.25. PSP može ometati učenje, razvoj komunikacije, društveni, emocionalni, radni i akademski aspekt života.

Kao uzrok PSP-a navodi se odloženo sazrevanje centralnog nervnog sistema, neuromorfološki i neurološki poremećaji.

Učestalost PSP-a u opštoj populaciji nije sa sigurnošću utvrđena. Većina autora navodi da PSP zahvata oko 2 do 3 % populacije dece predškolske i školske dobi, sa većom učestalošću kod dečaka. Kod 5 % dece poremećaj slušnog procesiranja povezan je s teškoćama u učenju. U populaciji odraslih PSP ima od 10 do 20 % osoba (Heđever, 2010).

KAKO SE ISPOLJAVA?


Poremećaj slušnog procesiranja manifestuje se:

 • smetnjama u diskriminaciji (razlikovanju) govornih zvukova (posebno govora u buci, kada govori više osoba)
 • lošije snalaženje u razgovoru u grupnim situacijama
 • teškoće zanemarivanja nevažnih slušnih podražaja
 • teškoće primanja i procesiranja više poruka istovremeno
 • sporost u odgovaranju na slušne informacije
 • teškoće praćenja dužih razgovora te dužih ili složenih verbalnih uputstava
 • brže umaranje prilikom dužih ili kompleksnijih slušnih aktivnosti
 • česti upiti za ponavljanje informacija i uputstava (potrebno je višestruko ponavljanje za postizanje razumijevanja)
 • teškoće kratkoročnog i dugoročnog pamćenja u prisećanju verbalno prezentovanih informacija (npr. recitovanje azbuke i abecede, brojeva telefona, dana u nedelji, učenja rime i pesama itd.)
 • smetnje u slušnoj diskriminaciji
 • smetnje u pamćenju i manipulisanju fonemama
 • teškoće lokalizacije zvuka

Karakteristično je da deca sa PSP često traže da im se ponovi ili razjasni izgovoreno a bolje rezultate postižu u zadacima koji su im poznati i kada znaju šta se od njih očekuju.

PSP je čest uzrok i pratilac razvojnih jezičkih poremećaja kod dece (specifični poremećaj jezika ili disfazija), kao i uzrok i pratilac smetnji u čitanju i učenju u školskoj dobi.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


U dijagnostici PSP-a najčešće se govori o tri moguća pristupa minimalnoj bateriji testova. To je korišćenje bihejvioralnih testova, elektrofizioloških i elektroakustičkih testova te metoda oslikavanje mozga (“neuroimaging” metode, CT i MR). Bihejvioralni (logopedski) testovi uključuju: dihotičke testove, niskoredundantne monoauralne testove, testove vremenskog procesiranja i testove binauralne interakcije. Elektrofiziološki i elektroakustički testovi su najčešće timpanometrija, otoakustička emisija te ispitivanje slušnih evociranih potencijala. Nasuprot bihejvioralnih testova, elektrofiziološke i elektroakustičke metode te “neuroimaging” metode pružaju bolju objektivnost. Nedostatak tih metoda jeste duže trajanje testiranja, skupoća i nedostupnost. Trenutno se dijagnoza PSP-a temelji na rezultatima bihejvioralnih testova, uz dodatne informacije dobijene elektroakustičkim metodama i ređe elektrofiziološkim metodama. Dijagnoza PSP-a ne sme se postaviti na osnovi loših rezultata na jednom testu, već audiolog mora oceniti potvrđuje li celokupan profil dijagnozu PSP-a.

Potrebno je naglasiti da deca mlađa od sedam godina ne mogu biti sveobuhvatno procenjena jer su njihovi jezički i slušni procesi u razvoju.

U Centru Logomedika primenjuje se jedinstveni test koji omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje poremećaja slušnog procesiranja (Test PSP-1).

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


 

Terapija poremećaja slušnog procesiranja može se podeliti u tri dela:

a) pojačavanje auditivno perceptivnih veština pojedinca (poboljšavanje fonemske diskriminacije, lokalizacije/lateralizacije zvuka i intonacijski aspekt govora)

b) pojačavanje jezičkih i kognitivnih strategija pojedinca (tehnike aktivnog slušanja, poboljšanje jezičkih, metajezičkih i metakognitivnih sposobnosti, strategije izvršne kontrole i jezičkih resursa čime se poboljšava sposobnost slušanja)

c) poboljšanje kvaliteta auditivnih signala (odnosi se na poboljšanje odnosa signal/šum u razredu smanjivanjem okolinske buke ili korišćenjem sistema za modulaciju frekvencija poput aparata Phonak EduLink).

Napomena: terapijsku seansu logoped izvodi uz obavezno korišćenje logopedskog instrumenata DIGITALNOG LOGOPEDSKOG SETA.

Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

 

ŠTA JE TRETMAN UZ PRIMENU DLS – audiolingvistički tretman?


Copyright by N.Milošević

Izvor: Sanja, L., Barun, M., Heđever, M., & Bonetti, A. (2012). Poremećaj slušnog procesiranja u djece. Logopedija, 3(1), 31-34.

Heđever, M. (2010). Ispitivanje poremećaja slušnog procesiranja pomoću dihotičkog testa riječi kod učenika osnovne škole. U Mildner, V., Liker, M. (ur.): Proizvodnja i percepcija govora, FF u Zagrebu, Zagreb, 198-207.

Milošević, N., Heđever, M., Drobnjak, B. (2015). Primena digitalnog logopedskog seta. Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba: II Kongres logopeda Srbije. Međunarodni skup održan 15-17.maja 2015.godine. Zbornik radova Ur. Neda Milošević. Beograd: Udruženje logopeda Srbije,str. 187-195

orl


Autorsko pravo
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

Comments (1)

 • Avatar

  relaxmassagelondon

  |

  Thanks for publishing this awesome post. I’ve been reading for a while but
  I’ve never been compelled to leave a comment. I’ve bookmarked your blog and
  shared this on Facebook. Many thanks again for a quality article!

  Reply

Ostavite komentar