Vračar 0652252220, Novi Beograd 0652252221
info@logomedica.rs

RGA

ŠTA JE RAZVOJNA GOVORNA APRAKSIJA (RGA)?


Razvojna govorna apraksija predstavlja govorni poremećaj programiranja položaja govorne muskulature. Istraživanja pokazuju da se RGA sreće veoma retko sa učeštalošću od svega 1% kod dece.

Uzrok RGA su blaže disfunkcije centralnog nervnog sistema, premotornog kortexa, u odsustvu ograničene pokretljivosti govornih organa, slabosti i paralize mišića i jezičkih poremećaja.

KAKO SE ISPOLJAVA RGA?


S obzirom na neurološku prirodu poremećaja, detetu je teško da koordinira različite delove tela koji su neophodni za pravilnu produkciju govora (jezik, usne, donja vilica) tako da dete ima smetnje sa redosledom i artikulisanjem glasova, slogova i reči kada komunicira. RGA se ispoljava u vidu „loše“ nepravilne artikulacije glasova. Dete pravi zamene u izgovoru glasova ili ih uopšte ne izgovara, greške su nesistematske (jedna reč se izgovara na više načina). Karakteristika RGA je i da dete vrlo često ima smetnje u izgovoru vokala, a sam tempo govora je usporen.

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


RGA dijagnostikuje logoped procenom pokretljivnosti govornih organa i ispitivanjem govora. Dodatna testiranja su neophodna kako bi se RGA diferencirala od drugih poremećaja govora poput dislalije, orofacijalnih miofunkcionalnih poremećaja, dizartrije i fonoloških poremećaja.

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


S obzirom na različitu manifestaciju RGA kod dece u terapiji se koriste različite tehnike za postizanje maksimalnih rezultata. Postupak koji se sastoji iz:

  • Demonstriranja pravilnih modela logomotorike za izgovor glasa, reči i kraćih diskursa;
  • Demonstriranje neverbalnih konkomitanti usmenog govora u skladu sa kontekstom značenja;
  • Demonstriranje pravilnih intonaciono-ritmičkih obrazaca govornih iskaza u skladu za značenjem iz konteksta.
  • Sve pojedinačne modele u terapijskoj seansi klijent (dete) aktivno reprodukuje, a logoped raznim povratnim signalima informiše dete o stepenu uspešnosti ovladavanja konkretnim modelom.

Napomena: terapijsku seansu logoped izvodi u korišćenje Digitalnog logopedskog seta, logofona i logopedskih sondi;

Ovi uređaji omogućuju vizuelnu kontrolu pojedinih fizičkih karakteristika glasa, omogućuju taktilnu stimulaciju i razvoj taktilne percepcije te aktivno stimulisanje percepcije govora.

Roditelj se paralelno obučava za praktično izvođenje aktuelnih modela neposrednim prisustvom.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

  Copyright by N.Milošević & D.Čausevac
Autorska prava
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

 
   

Ostavite komentar