Mobilni telefoni: 065 225 2220, 065 225 2221
Fiksni telefon: (011) 411 433 7
Email: info@logomedica.rs
Adresa: Radoslava Grujića 23 (bivša ul. Božidara Adžije), Vračar

Disleksija

ŠTA JE DYSLEXIA?


Disleksija podrazumeva smetnje u čitanju i/ili razumevanju pročitanog kod dece koja pored adekvatne obuke nisu u mogućnosti da razviju sposobnost čitanja i pisanja. Uzrok disleksije su smetnje i poremećaji jezičkih i kognitivnih (pažnja, verbalno pamćenje) sposobnosti koji nastaju usled više faktora, među kojima je nasleđe prepoznato samo kao jedan od mogućih. Smatra se da u zemljama evropskog kontinenta živi od 5 do 10% osoba sa disleksijom sa nešto većom učestalošću kod dečaka 1,5:1.

KAKO SE ISPOLJAVA?


Jezički deficit u okviru disleksije odražava dominantno razvojne smetnje i poremećaje fonološkog razvoja koje se kod dece sa poremećajem u razvoju jezika mogu uočiti mnogo pre ulaska u sistem opismenjavanja. Te smetnje vidljivo se ispoljavaju kroz nemogućnost glasovne analize i sinteze reči koje posledično daju sporo i nesigurno čitanje, nemogućnost upamćivanja oblika slova ili njihove zamene, dok u pozadini ovih smetnji postoje još mnoga manje vidljiva jezička odstupanja.

 • Nemogućnost glasovne analize i sinteze reči
 • Teškoće povezivanja slovo-glas
 • Neprepoznavanje slova
 • Nemogućnost upamćivanja oblika slova ili njihove zamene
 • Sporo i nesigurno čitanje
 • Zamene, izostavljanja i dodavanja slova i/ili slogova unutar reči
 • Zamene fonetski sličnih slova (b-p, d-t, g-k, m-n, ć-đ, č-dž itd.) – obrnuto pisanje slova i brojeva,  slogova pa i celih reči
 • Smetnje u učenju pravopisa
 • Produženo vreme čitanja i pisanja
 • Nerazumevanje pročitanog

Često se uz poremećaje čitanja javljaju i poremećaji pisanja (dysgraphia – kao posledica smetnji i poremećaja u vizuenoj percepciji, prostornoj orjentaciji, nekoordinisanih pokreta ruke) koji se ispoljavaju u vidu:

Pisanje s desna na levo neuredan rukopis tekst je loše postavljen u prostoru, bez jasno određenih margina; redovi su ulomljeni, talasasti i/ili silaze koso; reči su između sebe stisnute ili je prostor između njih neujednačen; česta su ispravljanja slova docrtavanjem delova slova „retuširana“, slova su uglasta, okrugline su spljoštene; slova se ne nadovezuju, nego se često sudaraju, jedna naležu na druga; slova su neskladno velika ili jako mala, veličina slova varira u dužim rečima; zamenjivanje sličnih slova, kako grafički tako i fonetski slična slova; umetanje i izostavljanje slova (kao i u čitanju); izvrtanje redosleda slova (kao u čitanju);

KAKO SE DIJAGNOSTIKUJE?


Disleksiju dijagnostikuje logoped. Iako se konačna dijagnoza disleksije ne postavlja pre devete godine života, simptomi koje dete sa disleksijom ispoljava mogu se prepoznati i pre pete godine života – pre učenja veštine čitanja i pisanja. U Centru za patologiju govora „LogoMedica“ primenjuju se testovi za rano otkrivanje jezičkih smetnji i poremećaja koji će kasnije uticati na smetnje u učenju čitanja i pisanja.

KAKO SE LEČI? (Logopedske terapijske procedure)


Rehabilitacioni postupak sprovodi logoped.

Rano otkrivanje i sprovođenje mera za ublažavanje smetnji i poremećaja u sklopu disleksije omogućavaju adekvatno funkcionisanje osobe sa disleksijom.

Specifične logopedske terapijske procedure u lečenju disleksije obuhvatanju sprovođenje fonološkog tretmana, tretman perceptivnih, kognitivnih i jezičkih sposobnosti.

Centar Logomedika razvio je jedinstven program za lečenje i ublažavanje simptoma disleksije.

Tretmani se sprovode individualno (2-3 puta nedeljno).

 1. Odeljenje za poremećaje čitanja i pisanja Logomedika obezbeđuje rehabilitacioni rad sa decom koja imaju probleme u ovladavanju sposobnostima/veštinama čitanja i pisanja. Najčešće radne dijagnoze prema kojima se uspostavlja rehabilitacioni program rada jesu poremećaj u učenju čitanja i/ili razumevanja pročitanog (dyslexia), poremećaj u učenju pisanja (dysgraphia), poremećaj u ovladavanju veštinama čitanja i pisanja u sklopu osnovne dijagnoze (intelektualne ometenosti, poremećaja pažnje…) disortografija, diskalkulija. U okviru ovog odeljenja obavlja se kompletna procena govorno-jezičnog razvoja deteta koja uključuje i procenu detetove jezičke spremnosti za ovladavanje početnim školskim veštinama (čitanja i pisanja). Značaj procene tzv. „predčitačkih“ sposobnosti kao ranih indikatora uspeha u ovladavalju veštinama čitanja i pisanja, je u tome što omogućava otkrivanje i dijagnostikovanje suptilnih odsupanja  u razvoju ovih sposobnosti koje ukoliko se ne tretiraju na adekvatan način i u adekvatnom periodu mogu dovesti do značajno nižih postignuća u ovladavanju veštinama čitanja i pisanja te se kasnije u školskom dobu dijagnostikuju kao dyslexia i dysgraphia. LogoMedica raspolaže validnim i standardizovanim mernim instrumentima kojima se omogućava rana detekcija i dijagnostika smetnji i poremećaja u razvoju sposobnosti čitanja i pisanja, na osnovu čega smo u mogućnosti da planiramo adekvatnu jezičku terapiju. Program rada formira se nakon adekvatnog govorno-jezičkog testiranja deteta, validnim i standardizovanim mernim instrumentima, nakon čega se postavlja dijagnoza i planira specifičan rehabilitacioni postupak.
Copyright by Doc.dr Neda Milošević & Drobnjak Bojana
Autorska prava
Kompletan autoLogoMedica_02rski sadržaj, koji uključuje grafičke, tekstualne, programske i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta logomedica.rs bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili internet medij), obavezno je obezbediti prethodno pisano odobrenje Centra Logomedica. Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Centra Logomedica i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta moguće je prenositi pod uslovom da su vidno navedene, u adekvatnom obliku, da je “informacija preuzeta sa sajta http://www.logomedica.rs/” i obavezom poštovanja zakona o autorskom i srodnim pravima.

 

Ostavite komentar